سوال یاد بگیرید که سنگ مهره مار خود را بفروشید؟ اینو یاد بگیر

محمد میرزا و اسماعیل میرزا (فرزند سوم و چهارم) در سنین کودکی درگذشتند، اما وضعیت برای سه پسر دیگر شاه متفاوت بود، زمانی که در سال قیمت مهر مار (لطفا بر روی وب سایت زیر کلیک کنید https://20khababr.ir/2022/03/24/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C/) 1023 ه. میرزایی که از شورش امیرمؤمنان به شاه خبر داد، در سال 1024 هجری قمری به …

ادامه مطلبسوال یاد بگیرید که سنگ مهره مار خود را بفروشید؟ اینو یاد بگیر