مشاور حقوقی کیست ؟

وکیل مشاوره حقوقی موسسه حقوقی پاد
این روزها رابطه بین مردم و سازمانها پیچیده تر از همیشه است. برای حل مشکلات سازمانها ، چه دولتی و چه غیردولتی و همچنین مشاوره حقوقی شرکتهای خصوصی نیاز جدی به مشاوره حقوقی دارند. این به معنای عقد قرارداد با یک موسسه حقوقی یا مواردی از این دست نیست. در مورد این موضوع بیشتر توضیح خواهیم داد که در زیر آمده است.

شرح وظایف کارشناس مسئول امور حقوقی

مشاور حقوقی کیست؟
یک مشاور حقوقی با آگاهی از قوانین و اصول حقوقی می تواند کمک شایانی مشاوره حقوقی به سازمان های خصوصی ، ادارات و شرکت ها کند. مدیران و ذینفعان در آن سازمان با توجه به مسئولیت هایی که دارند می توانند با کمک یک مشاور تصمیم گیری دقیق تر و قانونی تری بگیرند. در بسیاری از تصمیماتی مشاوره حقوقی که مدیران در صورت عدم آگاهی از قوانین قانونی می گیرند ، این امکان وجود دارد. متحمل خسارات جبران ناپذیر مادی و معنوی.

این روزها در بیشتر شرکت ها و سازمان های مشاوره حقوقی بزرگ بخش مهمی به نام مشاور حقوقی وجود دارد که متشکل از یک یا چند مشاور حقوقی است. مشاوره حقوقی موارد زیر برخی از وظایف و مهارت های مورد نیاز مشاور حقوقی است:

دوره مشاوره حقوقی

1- تهیه متن قراردادهایی که شرکت ها مشاوره حقوقی یا سازمانها در حال انعقاد و نظارت بر روند قرارداد به عنوان سرپرست هستند.

2- مشاور حقوقی قبل از شرکت در هر نوع مناقصه یا حراج ، باید اطلاعات لازم را به مدیران ارشد ارائه دهد و همچنین امور حقوقی مربوط به آنها مشاوره حقوقی را انجام دهد.

3- در شرکت هایی که به صورت خصوصی اداره می شوند ، انجام وظایفی مانند ثبت نام و تغییر در ساختار یکی از وظایف یک مشاور حقوقی است.

4- اگر شرکت یا سازمان به عنوان شاکی یا متهم پرونده ای در مرجع قضایی داشته باشد ، مشاور حقوقی باید برای دفاع مشاوره حقوقی از آن اطلاعات را جمع آوری کند.

مشاور حقوقی نی نی سایت

5- هر سازمان در قبال مالیات وظایف متعددی مشاوره حقوقی دارد که باید هشدارها و راهنمایی های لازم را از مشاور حقوقی به موقع دریافت کند.

6. مدیران و کارمندان به مشاوره مشاور حقوقی نیاز دارند.

7- یک مشاور حقوقی خوب باید دانش مشاوره حقوقی و تسلط کافی بر قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت ، مارک شرکت و مارک تجاری ، برنامه های شرکت ، اساسنامه مشاوره حقوقی و آیین نامه ها و اصلاحات مربوط به هر یک از آنها داشته باشد.

5- مشاور حقوقی باید دانش کافی مشاوره حقوقی در مورد قوانین چک و سفته ، تعهدات بانکی و الزامات آنها داشته باشد و در کلیه موارد لازم به سازمان کمک کند.